دانلود آهنگ سینا سرلک بنام کلک هنر – آراکس

متن آهنگ سینا سرلک بنام کلک هنر
ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خداحیف باشد مه من کان همه از نیل جداگفته بودی جگرم خون نکنی باز کجاییمن نداستم از آن عهد که تو بی مهر و وفاییعهد نابستم از آن به که ببندی و نپاییمن نداستم از آن عهد که تو بی مهر و وفاییعهد نابستم از آن به که ببندی و نپاییمدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادوین نداند که از بهر غم عشق تو زادمنغمه بلبل شیراز نرفته از یاد
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باختمباید اول به تو گفتم که چنین خو چراییدوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باختمدوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باختمباید اول به تو گفتم، که چنین خو چراییباید اول به تو گفتم که چنین خو چراییتیر را قدرت پرهیز نباشد ز نشانمرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دامپای عاشق نتوان بست به افسون و فسادای گفتی که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانهما کجاییم درین بحر تفکر تو کجاییعشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامتهمه سهل است تحمل نکنم بار جداییتحمل نکنم بارجدایی
پا فکندم به سر کوی وفاعمری دوست دامن اشتمسرو جان زر و جاهم همه گو رو به سلامتعشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامتهمه سهل است تحمل نکنم بار جدایی
♫♫♫♫♫♫
دانلود آهنگ کلک هنر از سینا سرلک
♫♫♫♫♫♫
درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبانکس درین شهر ندارد سر تیمار غریباننتوان گفت غم از بیم رقیبان به حبیبانحلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیباناین توانم که بیایم سر کویت بگداییپرچم عشق بر آنم که اگر وصل بجویمهمه چون می به فغان آیمولیک مدهوش شدم به سر زلف تو بگو
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویمچه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاییگفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویمگفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویمچه بگویم که غم از دل برود چون تو بیاییچه بگویم که غم از دل برود، چون تو بیاییچرخ امشب که بکام دل ما خواسته گشتندامن وصل تو نتوان برقیبان تو هشتننتوان از تو برای دل همسایه گذشتن
شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتنتا که همسایه نداند که تو در خانهء ماییشمع را باید از این خانه برون بردن و کشتنتا که همسایه نداند که تو در خانهء ماییکشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبانپرتو روی تو گوید که در خانه ماییمن نداستم از آن عهد که تو بی مهر و وفاییعهد نابستم از آن به که ببندی و نپاییدوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باختمدوستان عیب کنندم که چرا دل به تو باختمباید اول به تو گفتم که چنین خو چراییباید اول به تو گفتم که چنین خو چراییمن نداستم از آن عهد که تو بی مهر و وفاییعهد نابستم از آن به که ببندی و نپایی
متن آهنگ کلک هنر از سینا سرلک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *